സജി ചെറിയാൻ ജനുവരി 4 ന് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും

സജി ചെറിയാൻ ജനുവരി 4 ന് മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും