നിര്യതനായി എം.ജെ.എബ്രഹാം മള്ളുശ്ശേരിൽ

എം.ജെ.എബ്രഹാം മള്ളുശ്ശേരിൽ

നിര്യതനായി റാന്നി മള്ളൂശേരിൽ എം.ജെ. എബ്രഹാം (80 )
Retd .SBT manegar
ഭാര്യ Dr . അന്നമ്മ ജേക്കബ് (മോളി ടീച്ചർ)