റാന്നി: തെക്കെപുറം ആനപ്പാറ എ. വി. ചാക്കോ (82) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്

റാന്നി: തെക്കെപുറം ആനപ്പാറ എ. വി. ചാക്കോ (82) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്.