റാന്നി മാമുക്കിലെ ഈ കുഞ്ഞൻ നെൽപ്പാടം മഹാപ്രളയത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് !!!

ranni