ശബരിമല കർമ്മ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നാമജപയാത്ര