ജിഷ്ണു പ്രണയോയിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിപി ഓഫിസിന് മുന്നില്‍ നാടകീയരംഗങ്ങള്‍ (VIDEO)