മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന്റാന്നി താലൂക്കിൽ വിതരണം ചെയ്തത് 5.20 കോടി രൂപ

ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലയളവിൽ റാന്നി താലൂക്ക് പരിധിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തത് 5.20 കോടി രൂപ. 2016-2017 കാലയളവിൽ 1276 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1,55,50,000 രൂപയും 2017-2018 കാലയളവിൽ 947 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1,31,91,000 രൂപയും 2018-2019 കാലയളവിൽ 1269 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 1,56,30,000 രൂപയും 2019-2020 കാലയളവിൽ 350 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 76,32,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 5, 20,03,000 രൂപയാണു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതുകൂടാതെ 2017-2018 കാലയളവിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭംമൂലം വീടുകൾക്ക് ഭാഗിക നഷ്ടം സംഭവിച്ച 86 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടത്തിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ധനസഹായം നൽകി. 2018-2019 കാലയളവിൽ വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച 139 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 2019-2020 കാലയളവിൽ വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച 148 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകി. 2018 ആഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്ന 76 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 30 പേർക്ക് 4,00,000 രൂപ വീതവും സ്പോൺസർ ഷിപ്പിലൂടെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന 36 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എസ്ഡിആർഎഫിൽ നിന്നും 95,100 രൂപ വീതവും ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു. ശേഷിക്കുന്ന 10 വീടുകൾക്ക് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മുഖേന വീട് നിർമ്മിച്ചുനൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. 2018 പ്രളയത്തിൽ ദുരിത ബാധിതരായ 4097 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അടിയന്തര ധനസഹായം 10,000 രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്തു.ഭാഗിക നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച 2108 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എൽഎസ്ജിഡി നിശ്ചയിച്ച സ്ലാബ് അനുസരിച്ചുള്ള ധനസഹായവും വിതരണം ചെയ്തു. 2019 ലെ കാലവർഷത്തിൽ ദുരിത ബാധിതരായ പെരുനാട് വില്ലേജിലെ ബിമ്മരം കോളനി നിവാസികൾക്ക് 10,000 രൂപ വീതം ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം മുഖേന വിതരണം ചെയ്തു. 298 പട്ടയങ്ങളും ആറ് എൽ.ടി പട്ടയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ക്യാൻസർ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ 1,39,12,550 രൂപയും ക്ഷയരോഗ പെൻഷൻ ഇനത്തിൽ 16,45,250 രൂപയും വിതരണം ചെയ്തു. താലൂക്ക് പരിധിയിൽ അയിരൂർ സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.