റാന്നി പാലത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളപ്പൊക്ക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്ന രാജു ഏബ്രഹാം എംഎല്‍എയും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി. നൂഹും.

റാന്നിയില്‍ എത്തിയ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന രാജു ഏബ്രഹാം എംഎല്‍എയും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി. നൂഹും.


റാന്നിയില്‍ എത്തിയ ദേശീയ ദുരന്തനിവാരണ സേനാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന രാജു ഏബ്രഹാം എംഎല്‍എയും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി. നൂഹും.