മണക്കാലമ്പള്ളിൽ എം പി സൈമൺ (കുഞ്ഞുമോൻ- 75 )

simon (1)

റാന്നി (കരികുളം) : എം പി സൈമൺ (കുഞ്ഞുമോൻ- 75 ) നിര്യാതയായി. സംസ്‍കാരം പിന്നീട്. പരേതൻ റാന്നി മണക്കാലമ്പള്ളിൽ കുടുംബാംഗമാണ് .

ജനനം : 28/05/1944

മരണം : 06/12/2019