ഡിസംബർ മുതൽ ഡേറ്റ, കോൾ നിരക്കുകൾ വർധിച്ചേക്കും; കോടികളുടെ നഷ്ടം

കൊച്ചി ∙ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ‘ഡേറ്റ’ കിട്ടുന്ന കാലം അസ്തമിക്കുകയാണോ… ഏറെക്കാലത്തിനുശേഷം മൊബൈ…