മോളി ജേക്കബ് പള്ളത്തറ (മോളമ്മ -74 ) കരിംകുറ്റി , റാന്നി

moly

ശ്രീ ടി എസ് പുന്നൂസിന്റെ (കുഞ്ഞുമോൻ പള്ളത്തറ,റാന്നി) ഭാര്യ മോളി ജേക്കബ് പള്ളത്തറ (മോളമ്മ -74 ) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്.