പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് നൂറ് ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ റാന്നിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ് !!!