കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നസെന്റിന് മുഖ്യമന്ത്രി സ. പിണറായി വിജയൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ ഹാളിൽ അന്ത്യാഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചു