സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് 350 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു

സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് 350 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു