കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെതുടർന്നു ആശ്വസമായി റാന്നി സെൻട്രൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി….

കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെതുടർന്നു ആശ്വസമായി റാന്നി സെൻട്രൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി....

വരൾച്ച കെടുതിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെതുടർന്നു ആശ്വസമായി റാന്നി സെൻട്രൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി….