ജില്ലയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ മെസുകളിലേക്കുള്ള അരിയും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുമടങ്ങിയ കിറ്റ് സ്റ്റേഷന്‍ ചാര്‍ജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ.ജി സൈമണ്‍ നല്‍കുന്നു.

ജില്ലയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ മെസുകളിലേക്കുള്ള അരിയും അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുമടങ്ങിയ കിറ്റ് സ്റ്റേഷന്‍ ചാര്‍ജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ.ജി സൈമണ്‍ നല്‍കുന്നു.