റാന്നി ടൗണില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി നൂഹ്.

ഡിസി പോലീസ്: റാന്നി ടൗണില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കുന്ന ജില്ലാ കളക്ടര്‍ പി.ബി നൂഹ്.