സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി

school

തിരുവല്ല നഗരസഭയിലെ സംസ്ഥാന കേരളോത്സവം നടക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും മത്സാരാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്കും ഇന്ന് (3) അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എ ഡി എം ഉത്തരവായി.