പുനഃരുദ്ധരിച്ച ചിറയ്ക്കൽപടി – തൂളിമൺ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ കൊച്ചുമോൾ പൂവത്തൂർ നിർവഹിച്ചു

പുനഃരുദ്ധരിച്ച ചിറയ്ക്കൽപടി - തൂളിമൺ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ കൊച്ചുമോൾ പൂവത്തൂർ നിർവഹിച്ചു


പുനഃരുദ്ധരിച്ച ചിറയ്ക്കൽപടി – തൂളിമൺ റോഡ് ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് മെമ്പർ കൊച്ചുമോൾ പൂവത്തൂർ നിർവഹിച്ചു …