പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് കരികുളം പ്രദേശത്തെ റോഡ്; പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ

പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് കരികുളം പ്രദേശത്തെ റോഡ്; പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ

പഴവങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് കരികുളം പ്രദേശത്തെ റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ … .. ഗ്രാമസഭ അറിയാതെ തുക വക മാറ്റി ഉപയോഗിച്ചുവോ ?