22 ആം ചരമവാർഷികം കെപി എബ്രഹാം കണ്ണങ്കര പുത്തൻപുരയിൽ റാന്നി

22 ആം ചരമവാർഷികം കെപി എബ്രഹാം കണ്ണങ്കര പുത്തൻപുരയിൽ റാന്നി