കോട്ടയം ചെങ്ങളത്ത് എബ്രഹാം സി. എബ്രഹാം. (കുഞ്ഞ് ) നിര്യാതനായി

എബ്രഹാം സി. എബ്രഹാം. (കുഞ്ഞ് ) കോട്ടയം ചെങ്ങളത്ത്

എബ്രഹാം സി. എബ്രഹാം. (കുഞ്ഞ് ) കോട്ടയം ചെങ്ങളത്ത്.
അമേരിക്കയിലെ ലോങ്ങ് ഐലൻഡിൽ നിര്യാതനായി. സംസ്‍കാരം പിന്നീട്