പഴവങ്ങാടി കൊട്ടാരത്തിൽ കെ. കെ. കുട്ടപ്പൻ നായർ (63) നിര്യാതനായി

പഴവങ്ങാടി കൊട്ടാരത്തിൽ കെ. കെ. കുട്ടപ്പൻ നായർ (63) നിര്യാതനായി

പഴവങ്ങാടി കൊട്ടാരത്തിൽ കെ. കെ. കുട്ടപ്പൻ നായർ (63) നിര്യാതനായി . സംസ്കാരം പതിനൊന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച 1 നു വീട്ടുവളപ്പിൽ .