പാസ്റ്റർ ജോസ് റ്റി ജോസഫ് (56 ) തായ്യിൽ പുളിക്കുന്നിൽ

പാസ്റ്റർ ജോസ് റ്റി ജോസഫ് (56 )

പാസ്റ്റർ ജോസ് റ്റി ജോസഫ് (56 ) തായ്യിൽ പുളിക്കുന്നിൽ , പ്ലങ്കമൺ നിര്യാതനായി