റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ വെന്മേലിൽ ചിന്നമ്മ എബ്രഹാം (84)

റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ വെന്മേലിൽ ചിന്നമ്മ എബ്രഹാം (84)

റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ വെന്മേലിൽ പരേതനായ വി. എ. ഏബ്രഹാമിന്റെ (കൊച്ചായൻ ) ഭാര്യ ചിന്നമ്മ എബ്രഹാം (84) നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം പിന്നീട്.